Chcąc skorzystać z usług notarialnych możliwym jest załatwienie między innymi następujących formalności i uzyskanie porad w następujących sprawach:

Sporządzenie aktów kupna - sprzedaży, umów kredytowych, umów przedwstępnych, umów darowizny i wszelkich innych aktów dotyczących nieruchomości, jak też i załatwienie różnego rodzaju formalności związanych z tymi aktami (rejestracje, wyciągi, wypisy).

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym również kwestie podatkowe związane ze sporządzanymi aktami.

Doradztwo w sprawach spadkowych, przed otwarciem spadku (testamenty, darowizny, umowy spadkowe), jak też i po otwarciu spadku (sporządzenie europejskiego zaświadczenia spadkowego, zgłoszenie dziedziczenia, podział spadku).

Doradztwo i sporządzanie aktów założycielskich, zmiany w statutach oraz wszelkie inne akty związane z prawem spółek i działaniami przedsiębiorstw (cesja przedsiębiorstwa, wynajem przedsiębiorstwa).

Sporządzanie pełnomocnictw do wszelkiego rodzaju czynności, w tym pełnomocnictw przygotowanych do obrotu prawnego poza granicami Włoch (pieczęć Apostille).